Vårt sätt att arbeta

Ansvaret för Spendrups hållbarhetsarbete är tydligt fördelat inom organisationen. Affärsenheterna bär ett stort ansvar för att säkerställa att miljö- och hållbarhetsstrategierna följs och tillämpas i processer och beslutssituationer.

Enheterna får stöd och utbildning från den centrala hållbarhetsfunktionen, som leder arbetet på ledningsnivå i nära samarbete med koncernstaberna och affärsområdescheferna för varuförsörjning, marknadsföring och försäljning.

Under 2017 kommer Spendrups hållbarhetsarbete att intensifieras och förstärkas med mer resurser. Syftet är att möjliggöra ytterligare integrering i den löpande affärsverksamheten.

Spendrups värderingar är grunden för att säkra att hållbarhet genomsyrar företagets hela verksamhet. Värderingarna sammanfattas i Spendrups affärsetiska kod, som beskriver Spendrups ställningstaganden kring vårt agerande på marknaden och i samhället – samt vårt förhållningssätt till miljö och arbetsmiljö. Våra medarbetare tar del av koden under speciella utbildningar.

Läs mer! 

Vår affärsetiska kod finns att läsa här.

Spendrups tillämpar FN:s Global Compact och OECD:s principer för multinationella företag och försiktighetsprincipen i alla led i vår verksamhet. Vårt arbete med livsmedelssäkerhet styrs av FSSC 22000, vårt systematiska arbetsmiljöarbete baseras på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vårt miljöarbete styrs av ISO 14001. Under 2017 kommer vi att fokusera på övergången till den nya ISO 14001-standarden och kalibrera vår organisation och processer för att uppfylla kraven i den.

Ansvarsfördelningen för Spendrups hållbarhetsarbete

Styrelse: Styrelsen får årligen rapportering om hållbarhetsarbetet och gör därefter en översyn av arbetets status och resultat.

Verkställande direktör: Verkställande direktör driver igenom styrelsens beslut och ansvarar för resultatet.

Koncernstaber: Miljö- och hållbarhet, kommunikation, HR, ekonomi, IT, strategisk planering och juridik.

Varuförsörjning: Affärsenheten driver hållbarhetsarbetet som rör inköp av råvaror och insatsvaror, produktionseffektivitet och transporter.

Marknadsföring: Affärsenheten driver hållbarhetsarbetet som rör konsument- och kundnöjdhet samt ansvarsfull marknadsföring.

Försäljning: Affärsenheten driver hållbarhetsarbetet som rör ett ansvarsfullt marknadsagerande och kundnöjdhet.

Gemensamma mål

Nationella och internationella standarder är ett självklart stöd för Spendrups hållbarhetsarbete. På global nivå ger Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål både länder och företag en plattform för att tillsammans arbeta med globala utmaningar.

I Agenda 2030 blev det även tydligare vilken roll näringslivet kan spela i den pågående omställningen till ett hållbart samhälle. Klimatavtalet i Paris från december 2015 godtogs i stora delar av världen under 2016 och ger oss som företag en större förståelse för de övergripande klimatmålen.

För Spendrups fungerar FN:s globala utvecklingsmål som ett ramverk för att förstå hur vårt hållbarhetsarbete bidrar till omvärldens mål för hållbar utveckling.

Under 2016 identifierade vi vilka av FN:s 17 mål och delmål som vi bidrar till – och var i värdekedjan vårt arbete har störst effekt. Se en illustration av detta här.

Fem mål identifierades som extra viktiga för vårt fortsatta arbete och våra framtida långsiktiga mål.

3.5

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

7.2

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

8.5

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.8

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

12.2

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.3

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

 

Läs mer!

Här kan du läsa mer om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.