Vad säger våra intressenter?

Våra intressenter är aktörer som påverkas av och påverkar Spendrups verksamhet. Våra viktigaste intressenter är kunder och konsumenter, leverantörer, ägare, finansiärer, medarbetare och samhälle.

Våra valda fokusområden är resultatet av våra intressenters förväntningar och krav i kombination med områdenas betydelse för Spendrups affärsstrategi samt frågornas påverkan på miljön och samhället.

Löpande intressentdialoger är en självklar del i Spendrups arbete. Detta sker bland annat i form av förhandlingar med leverantörer och finansiärer samt genom medarbetarundersökningar och ägardirektiv. För att förstå kundernas och konsumenternas behov genomför vi kund- och konsumentundersökningar. Vår säljorganisation har daglig kontakt med våra kunder och har i de dialogerna möjlighet att fånga upp kundernas förväntningar på vårt hållbarhetsarbete.

Våra viktigaste intressenters förväntningar på oss

Ägare

För ägarna är det viktigt att vi agerar ansvarsfullt och hela tiden förbättrar oss när det gäller lönsamhet, effektivitet, innovation, miljö, arbetsmiljö och produktkvalitet.

 

Kunder och konsumenter

Kunder: Prioriterar frågor kring klimat, vatten, förpackningar och ekologiska och miljömärkta produkter. Systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete förväntas.

Konsumenter: Vill ha säkra och naturliga produkter. En växande andel vill ha ekologiska och klimatsmarta produkter.

 

Finansiärer

Finansiärerna förväntar sig öppenhet och transparens kring risker och möjligheter med fokus på ekonomiska konsekvenser.

 

Medarbetare

Våra medarbetare vill känna stolthet över att arbeta i ett ansvarsfullt och hållbart företag. Särskilda intressen är miljöförbättringar, säker arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och jämställdhet.

 

Leverantörer och samarbetspartners

Leverantörer: Är intresserade av vilka hållbarhetsfrågor vi prioriterar så att de i sin tur kan möta våra krav och förväntningar.

Samarbetspartners: Förväntar sig att våra produkter är säkra och att vi agerar ansvarsfullt på marknaden.

 

Samhälle

Myndigheter, media och olika intresseorganisationer har olika krav och förväntningar kring miljö, ansvarsfull marknadsföring, öppenhet och transparens, samhällsansvar och alkoholfrågor.