GRI-index

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Spendrups hållbarhetsarbete under 2016 och är den åttonde som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI). Redovisningen sker årligen och den senaste rapporten utkom i maj 2016. Den här rapporten har förberetts i enlighet med GRI Standards: alternativ Core, och är reviderad av en oberoende auktoriserad revisor. Sidhänvisningarna nedan gäller den nedladdningsbara pdf-versionen av redovisningen, men går att klicka på för att komma till motsvarande sida här på webbplatsen.)

Bestyrkanderapport från revisor (pdf)

GRI standard nummer

Indikatorer

Omfattning/kommentarer

Sida

102-1

Organisationens namn

2

102-2

Aktiviteter, varumärke, produkter och tjänster

18, 60

102-3

Lokalisering av huvudkontoret

20

102-4

Länder där verksamhet bedrivs

18

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

20

102-6

Marknadsnärvaro

35-36, 60

102-7

Organisationens storlek och omfattning

18-19, 36

102-8

Information om anställda

10-13, 50-51

102-9

Beskrivning av företagets leverantörskedja

10-13, 50-51

102-10

Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja

69

102-11

Försiktighetsprincipen

6-9

102-12

Externa riktlinjer som efterlevs

6-9, 61-62, 85

102-13

Medlemskap i organisationer

23

102-14

Vd-ord

4-5

102-16

Organisationens värderingar och uppförandekoder

21, 25

102-18

Struktur för styrning

6-9

102-40

Förteckning av intressenter som organisationen har en dialog med

14-16, 50-51

102-41

Antal anställda som omfattas av kollektivavtal

34

102-42

Princip för att identifiera intressenter

14-16, 50-51

102-43

Organisationens metod för intressentdialog

14-16, 50-51

102-43

Resultat av kundundersökningar

67

102-44

Frågor som lyfts fram av intressenterna

14-16

102-45

Affärsenheter som inkluderas i redovisningen

69

102-46

Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningar

14-16, 69

102-47

Frågor som identifierats som väsentliga

10-13, 50-51

102-48

Förklaringar till korrigeringar från tidigare redovisningar

69

102-49

Förändringar i redovisningen

69

102-50

Redovisningsperiod

69

102-51

Datum för senaste redovisning

69

102-52

Redovisningscykel

69

102-53

Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen

2

102-54

Tillämpningsnivå enligt GRI

69

102-55

GRI-index

70-75

102-56

Externt bestyrkande

76

103-1

Avgränsningar för väsentliga frågor inom organisationen

70-75

103-2

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

För ämnesspecifika upplysningar om hållbarhetsstyrningen se respektive fokusområde

6-9

103-3

Uppföljning av hållbarhetsstyrningen

För ämnesspecifika upplysningar om hållbarhetsstyrningen se respektive fokusområde

6-9

Ekonomi

201-1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

Omfattar hela koncernen

19-20

205-1

Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption

Omfattar Spendrups egen verksamhet

21

205-2

Kommunikation och utbildning avseende anti-korruption

Omfattar Spendrups egen verksamhet

12, 21

205-3

Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder

Omfattar Spendrups verksamhet. Inga incidenter under året

206-1

Antal rättstvister rörande konkurrenshämmande beteende

Omfattar Spendrups verksamhet. Inga incidenter under året

Miljö

301-1

Materialanvändning

Omfattar råmaterial i dryckesproduktion samt förpackningsmaterial

44-45, 48-49, 53-58

302-1

Energianvändning inom organisationen

Omfattar energianvändningen i produktion. Energianvändningen i primärproduktion och i produktion av förpackningar anses väsentlig, men redovisas inte i dagsläget eftersom Spendrups saknar kontroll över dessa.

38-40, 53-58

302-3

Energiintensitet

38-40

303-1

Total vattenanvändning

Omfattar vattenanvändningen i produktion. Vattenanvändningen i primärproduktion anses väsentlig men redovisas inte i dagsläget eftersom Spendrups saknar kontroll över dessa.

41-43, 53-58

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

Omfattar utsläpp från drivmedel samt Spendrups transporter av varor och anställda.

38-40, 46-47, 58

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

Omfattar utsläpp från drivmedel samt Spendrups transporter av varor och anställda.

46-47, 58

305-3

Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

Omfattar transporter – vilket tidigare redovisades som en enskild upplysning under EN30 Transporter. Omfattar transporter av varor och anställda samt intransporter av gods. Transporter i kundled anses väsentliga men redovisas inte eftersom Spendrups saknar kontroll över dessa.

46-47, 58

305-4

Utsläppsintensitet

38-40, 53-58

306-1

Totalt utsläpp till vatten

Omfattar utsläpp till avlopp från Spendrups egen produktion.

41-43, 38-40, 53-58

306-2

Total avfallsvikt

Omfattar avfall som uppkommit i Spendrups egen produktion.

38-40, 57

307-1

Betydande böter och sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftningen

Inga incidenter under året.

308-1

Andel nya leverantörer som bedömts utifrån miljökrav

51

Sociala frågor

403-1

Andel av personalstyrkan som är representerad i formella kommittéer för hälsa och säkerhet

Omfattar Spendrups egna anställda.

34

403-2

Omfattning av skador och sjukfrånvaro

Skador och sjukfrånvaro utgår från Arbetsmiljöverkets principer och riktlinjer.

28-30

404-3

Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärutveckling

Omfattar Spendrups egna anställda.

34

405-1

Mångfald inom styrelse, ledning och bland anställda

34

406-1

Antal fall av diskriminering och hantering av dessa

Ett fall av trakasserier har inträffat under året. Det har hanterats enligt interna processer.

31

414-1

Andel nya leverantörer som bedömts utifrån sociala krav

Redovisas som en andel av antal granskade leverantörer.

51

416-2

Incidenter av bristande efterlevnad av regler gällande hälsa och säkerhet för produkter och tjänster

Inga incidenter under året.

417-2

Antal överträdelser av lagar avseende produktinformation och märkning

Inga incidenter under året.

417-3

Incidenter som rör överträdelser inom marknadskommunikation

Inga incidenter under året.

419-1

Bristande efterlevnad av lagar och förordningar på det sociala och ekonomiska området

Inga incidenter under året.