Vår leverantörskedja

I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med att minska påverkan i vår egen verksamhet. Vi är också beroende av andra aktörer i värdekedjan för att lyckas.

Som Sveriges ledande bryggeri utövar vi inflytande såväl bakåt som framåt i vår värdekedja. I den här bilden kan du ta del av några exempel på hur vi arbetar med detta. Bilden beskriver även hur vi bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Klicka på de olika delarna i kedjan för att se mer information om respektive del.

Klicka och följ kedjan

Väsentliga frågor

  Vårt angreppssätt

   Globala mål

   Läs mer!

   Här kan du läsa om hur hanterar risker i vår leverantörskedja.

   Krav på leverantörer och affärspartner

   Spendrups arbetar med många leverantörer och affärspartner. Några av dem har stor påverkan på vår kvalitet och på våra miljömässiga och etiska åtaganden.

   Spendrups vill arbeta med de bästa leverantörerna och vi säkerställer detta genom att granska och bedöma prioriterade leverantörer vid inköps- och investeringsbeslut. Vi accepterar inga samarbeten med aktörer där vi har anledning att misstänka att det förekommer oegentligheter eller kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter.

   Vi förväntar oss även att våra samarbetspartner verkar för att deras affärspartner tar miljömässigt och socialt ansvar. Vi kräver bland annat att våra leverantörer ska agera enligt Global Compacts principer. I dessa principer ingår bland annat att respektera FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s riktlinjer för rättigheter i arbetet.

   Vi intensifierar och systematiserar hela tiden arbetet med vår leverantörskedja för att stärka relationen med seriösa leverantörer. 2016 lanserade vi bland annat en ny digital självutvärderingsrutin för leverantörer på vår hemsida. Rutinen innebär förenklingar och resursbesparingar samt skapar bättre överblick och styrning av våra leverantörers hållbarhetsprestanda.

   Vid utgången av 2016 hade vi granskat och bedömt 88 procent av våra prioriterade leverantörer. Vår långsiktiga ambition är att granska och bedöma alla våra prioriterade leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv.

   Andel hållbarhetsbedömda leverantörer

   Prioriterade leverantörer (kategori)

   2016

   2015

   Livsmedelsråvaror

   100 %

   94 %

   Inköpt färdigvara

   87 %

   85 %

   Förpackningar

   93 %

   100 %

   Transporter

   87 %

   80 %

   Övriga insatsvaror och tjänster

   80 %

   86 %

   Reklammaterial

   87 %

   93 %

   Total andel bedömda hållbarhetsleverantörer

   88 %

   88 %

   Vid utgången av 2016 var 88 procent av våra prioriterade leverantörer granskade och bedömda.

   Risker i leverantörskedjan

   När det gäller våra vinleverantörer utgår vi från Systembolagets risklandsbedömning i granskningen. Vi ställer höga krav när vi väljer vingårdar och vårt krav är att alla ska skriva under vår affärsetiska uppförandekod för leverantörer.

   2016 hade 77 av totalt 87 vinproducenter skrivit på koden. Vi gör platsbesök på samtliga vingårdar som levererar till Spendrups. Känner vi någon osäkerhet kring efterlevnaden av kraven i vår affärsetiska uppförandekod för leverantörer under platsbesöken begär vi att få göra en revision på plats. Ingen fullskalig revision bedömdes nödvändig under 2016.

   Läs mer!

   Klicka här för att läsa Spendrups affärsetiska uppförandekod.