Klimat och energi

Spendrups miljöpåverkan sker huvudsakligen genom utsläpp av syreförbrukande ämnen till vatten, samt genom utsläpp av kväveoxid och koldioxid till luft. Vår direkta klimatpåverkan sker främst genom utsläpp av koldioxid från bryggeriernas oljepannor och genom våra lastbilstransporter.

Under 2015 driftsatte vi vår dravförbränningsanläggning i Grängesberg. Förbränning av drav, som är en organisk restprodukt från ölbryggning, kommer på sikt att ge energi motsvarande 3,5 miljoner liter brännolja per år. Under de första åren brottades vi dock med intrimningsproblem i anläggningen. Det medförde att vi tvingades använda mer fossil energi till produktionen och våra koldioxidutsläpp steg under 2016. Sedan årsskiftet fungerar dravförbränningen som planerat, och under strategiperioden 2017-2020 räknar vi med att uppnå 100 procent biobränsleutnyttjande av draven.

Vi arbetar kontinuerligt för att vår produktion ska vara så effektiv och resurssnål som möjligt. Ett exempel är projektet med att implementera SMED, ett vedertaget system för att få ner omställningstiden till under tio minuter. Syftet med SMED är att spara på resurser genom att förkorta och minska antalet återkommande produktionsstillestånd.

Energianvändning i produktionen (KWh) per liter dryck

Energianvändningen i produktionen ligger kvar på samma nivåer som 2015, 0.31 KWh per liter dryck. Målet för 2020 är en minskning till 0.2 KWh per liter dryck.

Koldioxidutsläpp i produktionen (g) per liter producerad dryck

Koldioxidutsläppen i produktionen har ökat under året. Ökningen beror till stor del på intrimningsproblem i dravförbränningsanläggningen. Senast 2020 räknar vi med att uppnå vårt ursprungliga mål, 10 gram CO2-utsläpp per liter producerad dryck.

Läs mer!

Spendrups energi- och materialbalans visar hur koncernens inköp av råvaror, förpackningar, energi och vatten används till att producera och leverera drycker till våra kunder.

Vatten och avlopp

Under 2016 ökade vattenanvändningen och avloppsvolymerna per liter dryck, främst på grund en större produktionsmix och införandet av nya diskrutiner i bryggeriet i Grängesberg. Vårt långsiktiga mål är att sänka vattenanvändningen till max tre liter vatten per liter producerad dryck.

Sedan flera år tillbaka renar vi avloppsvattnet vid vår anläggning i Grängesberg. Tack vare detta ligger vår avloppsbelastning på fortsatt låga nivåer när det gäller utsläpp av syreförbrukande ämnen till vatten (Chemical Oxygen Demand; COD och Biochemical Oxygen Demand; BOD).

Vattenförbrukning och avloppsvolymer (l) per liter producerad dryck

Vatten- och avloppsvolymerna ökade marginellt i jämförelse med föregående år. Målet för 2020 är att vattenförbrukningen per liter dryck ska minska till 3 liter vatten och 2 liter avloppsvatten.

Avloppsbelastning COD och BOD (g) per liter producerad dryck

Genom biogasreaktorn i Grängesberg har vi en effektiv avloppsrening. Det har medfört att utsläppen av syreförbrukande ämnen kan hållas på mycket låga nivåer.

Så blir avlopp till kretslopp

Sedan flera år tillbaka renar vi avloppsvattnet vid våra anläggningar. I den processen bildas biogas som kan användas i tillverkningen. Under 2016 hade vi dock driftstörningar som försämrade möjligheterna att utnyttja biogasen på detta sätt.

Läs mer!

Spendrups energi- och materialbalans visar hur koncernens inköp av råvaror, förpackningar, energi och vatten används till att producera och leverera drycker till våra kunder.

Cirkulär modell

Satsningen på bioenergi i Grängesberg är ett bra exempel på en cirkulär modell där restprodukter tas tillvara och återförs till produktionen.

Bryggeriet i Grängesberg är ett av Europas modernaste. Under de senaste åren har Spendrups investerat 1,4 miljarder kronor i Grängesberg. En av satsningarna är biobränsleanläggningen som invigdes i februari 2015. Genom förbränningen av drav, en helt organisk restprodukt från öltillverkningen, blir Spendrups i princip självförsörjande på bioenergi. Målet för anläggningen är att radikalt minska Spendrups klimatpåverkan. Dravförbränningen kommer att stå för cirka hälften av bryggeriets energibehov. Det ligger helt i linje med vår vision om en produktion fri från fossila koldioxidutsläpp. 

Drav utgör huvuddelen av Spendrups restprodukter. Varje år producerar vi cirka 180 miljoner liter öl, vilket ger drygt 30 000 ton drav per år. Utöver miljövinster innebär dravförbränningen också kostnadsbesparingar. 

Biobränsleanläggningen är ett pilotprojekt som är unikt i världen. Den är utvecklad i samarbete med ledande experter och leverantörer.

Fler exempel på hur vi arbetar för att minimera vår miljöbelastning

Sedan flera år tillbaka renar vi avloppsvattnet vid våra anläggningar. I den processen bildas biogas som kan användas i tillverkningen.

Vi planerar att investera i egen kolsyreåtervinning, vilket innebär att vi kommer att återanvända den kolsyra som uppstår i samband med öljäsningen.

All el vi använder köps från förnybara källor.

Vi satsar på förnybara drivmedel för våra varutransporter. Under 2016 kördes 63 procent av våra egna kundleveranser med fossilfritt bränsle.

Våra PET- flaskor består av 50 procent återvunnen plast och burkarna består av 100 procent återvunnen aluminium. Totalt sett återvinns 80–90 procent av våra burkar och PET- flaskor.

Vårt produktionsavfall (glaskross, trä, papper och plast) återvinns till 98 procent.

Se vår film!

På Spendrups vill vi sluta våra kretslopp på alla områden – från energiförbrukning till förpackningar. Se filmen som visar vägen mot en cirkulär affärsmodell.