Koncernens verksamhetsområden

Spendrups verksamhet är i huvudsak tillverkning och försäljning av öl, vatten, läsk, cider och vin. De viktigaste varumärkena är Spendrups, Mariestads, Norrlands Guld och Loka.

Spendrups licenstillverkar även Heineken och Schweppes för den svenska marknaden. Spendrups har också en betydande import av öl från andra länder. Dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB inriktar sin verksamhet på dagligvaruhandelns egna märkesvaror (EMV), medan dotterbolaget Gotlands Bryggeri AB främst utvecklar hantverksbrygder av olika slag. I dotterbolaget Spring Wine & Spirits AB bedrivs en omfattande importverksamhet av vin och sprit. Bolaget representerar vinproducenter som exempelvis McPherson och Peter Lehmann i Australien, Ernst & Julio Gallo i Kalifornien, Cono Sur i Chile samt El Coto i Spanien.

Genom fastighetsbolaget Loka Medical Spa AB äger Spendrups fastigheterna i Loka Brunn och kontrollerar därigenom källorna till Lokavattnet.

Koncernöversikt fem år (MSEK)

 

2016

2015

2014

2013

2012

Intäkter före avdrag för dryckesskatt

4 866

4 676

4 426

4 072

3 958

Intäkter

3 426

3 322

3 264

3 057

2 967

Rörelseresultat

146

259

257

152

96

EBITDA

373

474

448

337

260

Resultat före skatt

121

252

215

107

77

Balansomslutning

3 010

3 166

2 982

2 769

2 599

Soliditet

44 %

39 %

35 %

32 %

31 %

Medelantal anställda

879

890

893

914

990

Årets resultat före skatt uppgick till 121 MSEK (252 MSEK). Det försämrade resultatet beror främst på den realisationsförlust om 121 MSEK som uppkom i samband med omstruktureringen inför försäljningen av koncernen från Spendrup Invest AB till Loka Holding AB den 30 september 2016. I koncernens resultaträkning redovisas realisationsförlusten med -118 MSEK under Övriga rörelsekostnader samt -3 MSEK under Finansiella kostnader. Vidare är årets finansnetto påverkat av negativa valutakursförändringar (-11 MSEK).

Fördelat ekonomiskt värde

 

2016 (%)

Rörelsekostnader (varukostnader)

31

Betalning till offentliga sektorn

30

Rörelsekostnader (övrigt)

20

Löner och ersättningar till anställda

12

Rörelsekostnader (transporter)

4

Behållet ekonomiskt värde

2

Betalningar till finansiärer

1

Fördelat ekonomiskt värde är i stort sett oförändrat från föregående år.

Ägarförhållanden

Spendrups Bryggeri AB är sedan den 30 september 2016 ett dotterbolag till Loka Holding AB (556789-7094) med säte i Vårby.

Loka Holding AB upprättar koncernredovisning i vilken Spendrups Bryggeri AB ingår. Loka Holding AB ägs i sin tur av Jens Spendrup och Ulf Spendrup.

Etik och ansvar

För oss på Spendrups är det viktigt att alla våra kontakter präglas av professionalism, respekt och ärlighet.

Försäljning, marknadsföring och inköp är de funktioner som främst berörs av affärsetiska risker som korruption och bestickning. Medarbetare på dessa avdelningar får riktad information och utbildning om Spendrups affärsetiska riktlinjer, men även gällande regler om konkurrenshämmande aktiviteter, antikorruption och marknadsföring.

Läs mer!

Klicka här för att läsa Spendrups affärsetiska uppförandekod. Eller här för att läsa om hur vi ser på alkohol och ansvar.

Samhällsengagemang och lokal förankring

Ett företags verksamhet påverkar samhället och samhällets välmående påverkar företagets möjlighet till framgång. På våra verksamhetsorter är vårt engagemang i lokalsamhället en strategisk fråga, eftersom det är en viktig del i att säkra kompetenta medarbetare som vill stanna kvar inom företaget.

Våra övriga samhällsengagemang syftar till att bidra till samhället genom att satsa på ungdomar, entreprenörskap och att motverka en osund alkoholkonsumtion. Vi samverkar också med andra aktörer i syfte att främja en positiv samhällsutveckling i en vidare bemärkelse. Detta görs genom finansiellt stöd till välgörande ändamål, egna aktiviteter samt genom sponsringsåtaganden.

På orter där vi bedriver verksamhet stödjer vi föreningsliv och fritidsaktiviteter, framför allt kopplat till ungdomar. Syftet är att skapa ett socialt sammanhang som har betydelse för lokalsamhället, och som utgör en tillgång för våra medarbetare och deras familjer. Spendrups är grundat på entreprenörskap och det är därför självklart för oss att stödja entreprenörskap bland ungdomar.

För nionde året i rad delade familjen Spendrup under 2016 ut ett stipendium till unga företagare (Ung Företagsamhet). Syftet är att uppmuntra och stärka unga företagare som visar prov på god affärsmässighet och utmärkande entreprenörsegenskaper. 2016 gick stipendiet till Jonathan Rudman som startat hemsidan ibnytt.se – en innovativ och högkvalitativ sajt om innebandy.

Spendrups bidrar sedan flera år med ekonomiskt stöd till Fryshuset. Fryshuset driver alkohol- och drogfria aktiviteter bland annat inom idrott, kultur och antivåldsfrågor. Vårt bidrag till Fryshuset används till att stödja Riksnätverket Nattvandrare i Sverige, och framför allt på de orter där vi är verksamma. De senaste åren har vi dessutom ökat vårt långsiktiga engagemang i Maskrosbarn, en ideell organisation som stödjer ungdomar vars föräldrar lider av missbruksproblem eller psykisk ohälsa.

Loka Heroes!

Vi vill att fler barn och ungdomar ska få ta del av basketens positiva kraft, för vi tror att basket gör skillnad på riktigt. Därför har vi startat Loka Heroes, ett initiativ från Loka och Svenska Basketbollförbundet. Se filmen här.

Samarbeten som utvecklar regionen

Spendrups anläggning i Grängesberg är numera ett toppmodernt bryggeri i världsklass. Den nya anläggningen i Grängesberg har inneburit att vi stärkt vår närvaro i Dalarna. Vi vill bidra till utvecklingen av näringslivet i Dalarna och till att göra regionen mer attraktiv.

Det gör vi bland annat genom att prioritera lokala leverantörer om det är möjligt. Genom samarbeten med andra organisationer och myndigheter bidrar vi också till att stärka näringslivet. Vi samarbetar till exempel med utvecklingsbolaget Samarkand, som verkar för att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft genom bland annat inflyttarservice, utbildningsmöjligheter och mötesplatser för näringsliv och arbetssökande. Vi deltar även i ett forum för personalchefer i regionens företag. Syftet med forumet är att utbyta information om våra respektive personalbehov och att främja samverkan. Även om vi konkurrerar om arbetskraften bedömer vi att Spendrups har mycket att vinna på att bidra till att lyfta regionens attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Att attrahera rätt kompetens är en stor och avgörande utmaning på de orter där vi är verksamma. Sedan 2014 har vi arbetat aktivt med att förstärka vårt rekryteringsarbete i Grängesberg och Hällefors. Detta har skett främst genom rekryterare på plats och genom ett utökat samarbete med skolorna i området. 2016 inledde vi ett formellt praktikprogram för dessa skolor, vilket har resulterat i sju praktikplatser under årets första kvartal. Vår avsikt är att inspirera praktikanter och ge dem möjlighet att gå vidare inom Spendrups, först som semestervikarier och sedan som anställda. Under 2017 kommer vi att satsa på betalda uppsatspraktiker för universitetsstudenter. Sedan 2010 utser Länsstyrelsen i Dalarna så kallade Dalapiloter – företag som är föregångare inom energi- och klimatområdet. 2016 fick Spendrups utmärkelsen för sina insatser inom detta område. I motiveringen nämndes bland annat att vi är en förebild bland livsmedelsföretag i arbetet med att skapa grön utveckling och en cirkulär ekonomi.

Engagemang i branschinitiativ

Vi engagerar oss också i en rad organisationer och nätverk som arbetar med relevanta frågor inom samhälle, näringsliv, ekonomi, miljö och hållbar utveckling.

Bland dem märks Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen, Livsmedelsföretagen, Dagligvaruleverantörernas förbund, NMC (Nätverket för Hållbart Näringsliv), Stockholms Handelskammare, Sveriges Annonsörer och SIS (Swedish Standards Institute).